Stichting

Statuten

VERKLARING VAN OPRICHTING; STATUTEN.

De comparant(e) verklaart en richt bij deze een stichting op, hierna: `de stichting`.
De stichting wordt geregeerd door de volgende …

S T A T U T E N :

Naam. Zetel.
Artikel 1.

De stichting draagt de naam: Stichting 52b.
Zij is gevestigd in Rotterdam.

Doel.
Artikel 2.

 1. De stichting streeft naar:
  1. het tot stand brengen van een veelzijdig platform dat kunst en mediatechnologie omvat en zich richt op een breed scala aan belanghebbenden, waaronder zowel enthousiaste cultuurvolgers als creatievelingen;
  2. het initiëren en realiseren van een verscheidenheid aan projecten, activiteiten en initiatieven op de terreinen van kunst, cultuur, media, educatie, wetenschap en internationale ontwikkeling, evenals op aanvullende gebieden zoals maatschappelijke en economische vooruitgang en het welzijn van de Nederlandse bevolking;
  3. het (laten) uitvoeren of faciliteren van wetenschappelijke studies en onderzoek;
  4. het ondernemen van alle verdere handelingen die in de breedste zin gerelateerd zijn aan of bijdragen aan de verwezenlijking van de bovenstaande doelen;
 2. De stichting beoogt niet het behalen van winst.
 3. De stichting mag geen uitkeringen doen aan haar oprichter of aan hen die deel uitmaken van haar organen.
 4. Geen natuurlijk persoon of rechtspersoon kan feitelijk beschikken over het vermogen van de stichting, als ware het diens eigen vermogen.


Wijze van verwezenlijking van het doel.
Artikel 3.

De stichting tracht dit doel te bereiken door uitsluitend wettige middelen, zoals:

 1. het opzetten van een gevarieerde programmering binnen de project- en presentatieruimte Kepler 52b.
 2. het werven van financiële steun en middelen.
 3. het aantrekken van donateurs en financiële partners.
 4. het ter beschikking stellen van faciliteiten, technologische uitrusting, expertise en begeleiding.
 5. het organiseren van tentoonstellingen, presentaties en andere (culturele) evenementen.
 6. het vestigen en onderhouden van relaties en samenwerkingen met externe partijen, indien dit voor de stichting van nut kan zijn. 
 7. het aanwenden van alle andere beschikbare en geschikte middelen die bijdragen aan het bevorderen van de gestelde doelen.


Geldmiddelen
Artikel 4.

De financiële middelen van de stichting zijn afkomstig uit diverse bronnen, waaronder schenkingen en subsidies. Daarnaast genereert de stichting inkomsten uit verhuur, verkoop en eventueel andere verkrijgingen van baten.


Bestuur en samenstelling
Artikel 5. 

 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de leiding van de stichting.
 2. Het bestuur dient uit minimaal twee bestuurders te bestaan en is samengesteld uit een Bestuurder A, een Bestuurder B, en een door Bestuurder A/B te bepalen college van bestuur zoals beschreven in artikel 6. Enkel natuurlijke personen zijn bevoegd om als bestuurder te fungeren.
 3. Het bestuur kiest uit de bestuurders een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Dezelfde persoon kan secretaris en tevens penningmeester zijn.
 4. Het oprichtingsbestuur wordt benoemd in de oprichtingsakte van de stichting. Toekomstige bestuurders worden benoemd door het zittende bestuur. Een bestuurder kan door het bestuur worden geschorst of ontslagen, maar alleen nadat de betreffende persoon de kans heeft gekregen zich te verdedigen in een bestuursvergadering. Een schorsing vervalt als deze niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een ontslagbesluit.
 5. Het bestuur stelt zelf zijn werkwijze vast, maar neemt daarbij de inhoud van de statuten in acht.
 6. Een bestuursfunctie eindigt:
  1. bij overlijden van de bestuurder;
  2. bij vrijwillig aftreden, bij voorkeur met een redelijke opzegtermijn;
  3. bij gedwongen ontslag;
  4. indien Artikel 298, lid 1, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op de bestuurder van toepassing wordt verklaard.
 7. Bij een tussentijdse vacature in het bestuur wordt zo snel mogelijk een vervanging geregeld, conform de richtlijnen in de statuten.
 8. Een bestuurder kan vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten tijdens de uitoefening van zijn/haar taken, mits hij/zij de relevante bonnen en documentatie aan het bestuur voorlegt.
 9. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van de overeenkomsten die zijn omschrijven in Artikel 291 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.


Bestuur, bevoegdheid en college van bestuur
Artikel 6. 

 1. Het bestuur draagt de algemene verantwoordelijkheid voor de leiding van de stichting en is gemachtigd tot het aangaan van overeenkomsten die betrekking hebben op de verwerving, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Het bestuur is tevens bevoegd om overeenkomsten aan te gaan waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, garant staat voor een derde, of zich verbindt tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander.
 2. De stichting wordt wettelijk vertegenwoordigd door het bestuur. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de stichting en wordt gevormd door alle huurders van de ruimte Kepler 52b, oftewel de personen waarmee de stichting een huurcontract is aangegaan.
 3. Het bestuur heeft de bevoegdheid om reglementen op te stellen die het dagelijks bestuur reguleren. In het geval van tegenstrijdigheid tussen deze reglementen en de statuten, prevaleren de statuten.


Bestuursvergaderingen.
Artikel 8.

 1. Het bestuur vergadert minimaal eenmaal per jaar, of vaker op verzoek van ten minste twee bestuurders.
 2. De voorzitter belegt en leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid van de voorzitter kiest de vergadering een interim-leider.
 3. Het college van bestuur dient altijd vertegenwoordigd te zijn tijdens een bestuursvergadering.
 4. Iedere bestuurder, inclusief de leden van het college van bestuur, heeft één stem. Blanco of ongeldige stemmen worden niet meegeteld. Een bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, mits deze een schriftelijke volmacht heeft.
 5. Besluiten vereisen een gewone meerderheid van stemmen, tenzij de statuten een grotere meerderheid vereisen. Bij gelijke stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.
 6. Om rechtsgeldig te besluiten, dient minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Indien dit aantal niet wordt gehaald, wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven tussen de 14e en 31e dag na de eerste. In deze tweede vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders, rechtsgeldig worden besloten over de oorspronkelijk geagendeerde punten


Boekjaar.
Artikel 9. 

 1. Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar en wordt afgesloten op 31 december.
 2. Binnen zes maanden na jaarafsluiting stelt het bestuur een balans en een staat van baten en lasten op.
 3. Decharge voor de penningmeester vereist een apart besluit van het bestuur, zelfs na goedkeuring van de financiële stukken door een (register) accountant.


Bijzondere besluiten.
Artikel 10. 

 1. Het bestuur kan alleen geldige besluiten nemen - indien een meerderheid van het college van bestuur hiermee instemt - over: 
  1. Statutenwijziging 
  2. Fusie of splitsing
  3. Ontbinding
  4. Grote beleidswijziging
  5. Benoeming van nieuwe bestuurders
 2. Een statutenwijziging vereist een notariële akte. Elke bestuurder kan deze akte opstellen. Ontbinding volgt dezelfde regels en vereist vereffening door het bestuur.
 3. Eventueel overschot na liquidatie wordt toegewezen volgens het stichtingsdoel en ten gunste van het algemeen belang.
 4. Na ontbinding blijven alle documenten van de stichting voor de wettelijke termijn bewaard bij een door het bestuur aangewezen persoon.


Benoeming eerste bestuur.

Ten slotte verklaart de comparante:

 • Voor het eerst en wel bij deze akte worden tot bestuurders van de stichting benoemd: 
  • als VOORZITTER
  • als SECRETARIS/PENNINGMEESTER

De comparant(e) is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE,